Утицај дискиминације на школовање ромске деце

Антидискриминација важан пут за интеграцију Рома
06/11/2020
Едукација најмлађих генерација као антидискриминациона полуга – ЕГАЛ
10/12/2020

Да би смо помогли  ромској заједници која има  своје аутентичне етничке, националне и културне карактеристике и традицију, да се интегришe у друштву подразумева да се  требају поштовати  разлике  и да се у њиховим оквирима тражи системско решење да не би долазило до дискриминације само зато што неко има различите обичаје културу или језик.

Потребно је да мере буду квалитетне и усмерене на будућност  дугорочног карактера , а које ће дати  своје резултате за пет или више година када стасају  нове  генерације које ће их усвојити као природне у раном добу живота и која ће на њима и одрастати.

Потребно је на основу мера пратити исходе у континуитету прилагођавати их потребама и реалним околностима ради поверења ромске  заједнице.  Досадашње мере су били значајне у стратешким документима који су се спроводили,  али након тога није био континутитет у праћењу .

Те се може рећи да  ад-хок  акције  које трају само док траје фокус на неком питању, али се након неког времена од њих одустане због недостатка средстава, политичке воље, или комбинације та два фактора. Различити облици дискриминације у образовном систему је фактор који угрожава остваривања права ромске заједнице у области образовања.

Ромски ученици који су изложени различитим облицима дискриминације има на њих негативан ефекат током образовања, избегавање вршњака, сегрегација, непоштовање различитости других култура, дешава се и да напуштају школовање.

Што се помиње у Стратегији за социјално укључивање Рома и Ромкиња

https://www.ljudskaprava.gov.rs/sites/default/files/dokument_file/strategija_za_socijalno_ukljucivanje_roma_i_romkinja_2016_2025_0.pdf

Зато је веома важна подршка ромским ученицима у прилагођавању програма током образовања, рад са родитељима као и рад не са једним учеником него са једним одељењем да ученик из ромске заједнице буде прихваћен.

Због тога је основни разлог за доношење Стратегије стварање услова за социјалну укљученост Рома и Ромкиња , смањење сиромаштва и сузбијање дискриминације. Остварити пун приступ остваривању људских права ромске националне мањине.